لیست کمربندهای کیوکوشین و معانی مختلف آنها

  • کمربند سفید : پاکی و آغاز شروع راهی سخت
  • کمربند نارنجی ( طلوع خورشید کیوکوشین و آغاز نوید تغییرات ) : ورزشکار در این مرحله آغاز تغییرات را پذیرفته و شجاعت لازم را در خود احساس وی کند .
  • کمربند آبی ( صبح کیوکوشین و آغاز تغییرات بزرگ ) : ورزشکار در این حالت تمرینهای زیادی و مشقتهای سختی را برای پرورش روح و جسم قبول می کند .
  • کمربند زرد ( ظهر کیوکوشین ) : در این مرحله ورزشکر در برابر سختی های کیوکوشین مقاومت بیشتری کرده و در مقایسه ماه های قبل بیشتر تشنه یادگیری می باشد .
  • کمربند سبز ( عصر کیوکوشین ) : ورزشکار تمامی مشقتها را پشت سر گذاشته و احساس آرامش و راحتی خاصی می کند .
  • کمر بند قهوه ای ( غروب کیوکوشین ) : ورزشکار در این مرحله خود را برای رسیدن به شب و سختی ها پیش رو آماده می کند و خود را در برابر ظلمت شب تنها دیده و به خود و یادگیریهایش بیشتر تکیه دارد .
  • کمربند مشکی ( آغاز شب ) : در این حالت ورزشکار میفهمد که هیچ چیزی را بلد نیست و در کوره راهی سخت قرار دارد که با گرفتن هر کدام از دانها ( که مثل ستاره قطبی عمل می کنند ) راه خود را پیدا کرده و در آن راه قدم می زند .

نوشتە سنسی سمکو امین نژاد نمایندە شهرستان بانە سبک W.S.K.U

پیام بگذارید